Obnovení provozu mateřské školy

 • Od 25. května 2020 bude obnoven provoz v MŠ
 • Docházka dítěte bude podmíněna podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení se bude odevzdávat až v den nástupu do školky
 • Provoz v období 25. 5.- 30. 6. 2020 bude z organizačních důvodů pouze od 6,30 hod. do 12,00 hod.

Informace o organizaci předškolního vzdělávání před znovuotevřením mateřské školy:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahuje pravidlo zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizujte shromažďování osob před školou.
 • Před školkou dodržujte odstupy 2 metry.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu.

· K pobytu budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

 • Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

V prostorách mateřské školy

 • Veškeré aktivity budeme v závislosti na počasí organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku na zahradě MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) a pouze v šatně.
 • Děti a pedagogičtí zaměstnanci roušky v prostorách školy nosit nemusí, další zaměstnanci roušky nosit musí.
 • Umývárna bude dostatečně vybavena mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek), respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. K osušení rukou zajistit jednorázové papírové ručníky.
 • Děti budou používat výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání si vždy umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Zvýšeně se bude dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 • Pro pobyt venku budeme využívat školní zahradu.
 • Budeme dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem.
 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor a desinfekce hygienických zařízení, důkladné čištění a desinfekci ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po ukončení činnosti dětí, lze společně užívané předměty postřikem vydezinfikovat za podmínky dodržení expoziční doby dle návodu výrobce a zajistit přiměřenou dobu před opakovaným použitím předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty, je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt a vydezinfikovat ruce.

Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 • Opatření pro společné stravování: - před a po servírování jídla se stoly budou umývat a dezinfikovat - příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků; každé dítě před výdejem stravy získá svůj příbor - před a po výdeji stravy dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou - použité nádobí, příbory, hrnečky apod. umývat v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní, hrnečky se umyjí během dne několikrát.