Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod

1. Charakteristika školy

Základní  škola  je  neúplná  s 1. až 5. postupným   ročníkem.  Škola má  kapacitu  50  žáků. Žáci  jsou zařazeni  ve třech  třídách. 

Díky nízkému počtu žáků škola představuje ideální zázemí pro individuální přístup, a to  k žákům se specifickými poruchami učení či žákům nadaným. Škola je také otevřená integraci postižených dětí.

Prostorové vybavení

Každá  třída  má  vlastní učebnu,  počítačová  učebna  slouží zároveň  jako učebna  II.  třídy.  Prostředí a vybavení učeben  je na velmi dobré úrovni. Také vybavení pomůckami a výpočetní technikou je díky zapojení  školy do  nejrůznějších  projektů  nadstandardní.  Škola využívá tělocvičnu  v budově  školy, k dispozici je i sportovní  areál  v obci. Venkovní prostory  u budovy školy jsou postupně upravovány pro oddech a volný čas žáků.

Materiální vybavení

Škola  je  dobře   vybavena  učebními  materiály,   pomůckami   a výukovými  programy   pro  všechny předměty 1. stupně.  Pro žáky i učitele je k dispozici školní knihovna, učitelská knihovna a neomezený přístup na internet. Učebnice, pomůcky a výukové programy jsou inovovány a doplňovány. Žáci plně využívají nově vybudované hřiště na školní zahradě.

Technické podmínky

Informačním  centrem školy je počítačová  učebna  - žákům a učitelům  volně přístupná,  vybavená  5 moderními  stolními  počítači,  10  novými  notebooky,   6  tablety,  skenerem   a  tiskárnou,  na  všech počítačích je možno využívat neomezený přístup k internetu. K výuce je běžně využíván dataprojektor s interaktivní  tabulí.  Každý  učitel  má  k dispozici  svůj  notebook  a  tablet   s výukovými programy. V učebně  I.  třídy,  kde  je  k dispozici rovněž  dataprojektor  s interaktivní  tabulí,  barevná  tiskárna  a skener. Výukové programy jsou využívány ve výuce většiny předmětů.

Pro  názornou   výuku nebo  realizaci  projektů   mají  pedagogové   a žáci možnost   používat  digitální fotoaparát, notebooky,  tablety,  kopírovací stroj, barevnou  tiskárnu, skenery, audiovizuální techniku (CD přehrávače, videa, televizor), hudební nástroje.

Hygienické vybavení

Škola má kvalitní hygienické zařízení pro učitele i žáky odpovídající normám  a vyhláškám, hygienické zázemí pro žáky bylo kompletně rekonstruováno o prázdninách 2019.

Pro aktivní odpočinek  a relaxaci v době  přestávek  je k dispozici tělocvična  a její vybavení, venkovní prostory školy a zahrada u mateřské školy.

Školní družina

Při škole funguje  jedno  oddělení  školní družiny.   Průměrná  docházka  se pohybuje  kolem 17 žáků. Činnost školní družiny je velmi pestrá  a je přizpůsobena dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje  jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků a zároveň  nenásilně  rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci problémového chování dětí ve volném čase.

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici plně vybavené dvě třídy s novým nábytkem, nově rekonstruované hygienické zázemí. Školku navštěvuje 2 dětí. V areálu MŠ je rozlehlá zahrada s pískovištěm a novými herními prvky. Mateřská škola připravuje děti pro školní práci, snaží se o všestranný rozvoj dětí.

Školní jídelna

Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako MŠ a je s jejím provozem propojena. ŠJ slouží žákům a zaměstnancům školy, vybavení odpovídá normám pro školní stravování.

Spolupráce  s ostatními subjekty

Od 20. 9. 2012 opětně zahájila činnost školská rada. Je tříčlenná a napomáhá škole ke zkvalitnění její práce. Škola spolupracuje  s PPP v Havlíčkově Brodě. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU – diagnostika a náprava poruch. Důležitá je i spolupráce  v posuzování školní zralosti předškolních dětí, řešení logopedických obtíží aj. Přínosná je i spolupráce  při akcích sportovního, kulturního nebo vzdělávacího charakteru s ostatními školami v nejbližším regionu. V oblasti environmentální výchovy škola spolupracuje  s ekologickým střediskem Chaloupky, odloučené pracoviště Horní Krupá.

Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky. Na konzultaci s vyučujícím mohou přijít se svým dotazem  nebo připomínkou také kdykoli mimo vyučování.

Rozvíjíme také informovanost prostřednictvím internetových stránek obce, kde má škola svůj oddíl.

Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí. Rodiče jsou zváni na akce pořádané školou a zapojují se také do přípravy těchto  akcí.

Spolupráce  se zřizovatelem

Starosta obce se aktivně zajímá o dění ve škole a školu podporuje. Nové žáky základní školy slavnostně  přivítá a s odcházejícími se také slavnostně  loučí. Pracovníci obecního úřadu provádí ve škole technické opravy a údržbu. Pomáhají také při zajišťování akcí pořádaných  školou. Škola také vypomáhá při akcích obecního úřadu, jako je vítání nově narozených dětí, besídka pro seniory či setkávání rodáků.

Zájmová činnost

Na škole pracuje řada kroužků pod odborným vedením pedagogů školy a jedné externistky -

studentky střední zdravotnické školy. Žáci mohou vybírat z následujících kroužků: keramika, sportovní hry, taneční kroužek, flétna, zábavná angličtina, doučování, klub logických a deskových her, čtenářský kroužek, zdravotnický a hra na kytaru.

Externě se na škole vyučuje formou kroužku Řk.náboženství

Žáci navštěvují divadelní představení v Chotěboři, Havlíčkově Brodě, probíhají besedy se zástupci Policie ČR, ČČK, besedy se spisovateli, besedy v Krajské knihovně v HB, dopravní výchova s návštěvou dopravního hřiště v HB, plavecký výcvik v bazénu v Havlíčkově Brodě, aj. Nedílnou součástí života naší školy jsou i exkurze a výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi regionu Vysočina.

 

2. Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Hlavním cílem naší školy je vytvořit systém výuky, který by vyhovoval každému dítěti bez ohledu na jeho nadání, přesně podle jeho individuálních potřeb.  Chceme u každého dítěte vytvořit pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat ho k dalšímu sebevzdělávání. Naše škola nemá specifické zaměření, i když svými aktivitami směřuje hlavně k výtvarné, sportovní a přírodovědné tématice.

Prioritou všech zaměstnanců je vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a individualizovat a diferencovat  výuku podle jeho potřeb.  Více než na množství osvojených poznatků záleží na jejich trvalosti a propojení s praktickým životem.

Při vyučování používáme aktivizační metody vedoucí k efektivnímu učení. Snažíme se podporovat kritické a samostatné myšlení žáků a jejich aktivitu. Vycházíme z jejich vlastních prožitků a zkušeností. Vedeme je k práci s různými informačními zdroji, včetně internetu. Ve vyučování převažují metody, kdy učitel nesděluje hotové poznatky, ale vytváří učební situace, v nichž žáci samostatně nebo ve skupinách hledají informace, pracují s nimi, zkoumají je a třídí a na základě vlastního přičinění se dobírají výsledku. Snahou učitele je vytvářet pro toto poznávání optimální podmínky.

Aktivně se zapojujeme do projektů EU, projektů Kraje Vysočina a do regionálních projektů.

Cíl naší práce

Usilujeme o to, aby naše vesnická málotřídní škola umožnila dětem  plnohodnotné vzdělání založené na krásných mezilidských vztazích v malém kolektivu a možnostech citlivého individuálního přístupu ke každému dítěti.

Přejeme si, aby naše žáky celým životem provázela milá vzpomínka na první krůčky za vzděláváním, učiněné na naší alma mater.

3. Charakteristika žáků

Školu navštěvují žáci, kteří mají trvalé bydliště v obci Rozsochatec. Spádovou školou pro žáky 2. stupně jsou ZŠ v Chotěboři, ale žáci volí školu pro druhý stupeň  různě – např. podle toho, kam dojíždějí rodiče do zaměstnání, nebo kde studují starší sourozenci.

Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům integrovaným i tělesně  či sociálně znevýhodněným.

Dlouhodobé projekty

  • Škola plná strašidel
  • Dopravní výchova
  • Zdravý životní styl
  • Zdravé zuby
  • Podpora čtenářské  gramotnosti  - čtenářské  dílny, školní časopis
  • Divadelní představení a výchovné koncerty – dle nabídky
  • Soutěže – výtvarné, literární, recitační, sportovní
  • Programy ekologického centra Chaloupky, odloučené  pracoviště Horní Krupá
  • Návštěva knihovny – výpůjčky, besedy